Πετυχημένη κινητοποίηση στο Δήμο Ζωγράφου

Σε αγωνιστική αναμονή οι εργαζόμενοι.

Οι το­πι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις σε πολ­λούς δή­μους για τα Μέσα Ατο­μι­κής Προ­στα­σί­ας (ΜΑΠ) συ­νε­χί­ζο­νται. Τε­λευ­ταίο πα­ρά­δειγ­μα ο πο­λυ­ή­με­ρος αγώ­νας στο Δήμο Ζω­γρά­φου. Εκεί η δη­μο­τι­κή αρχή (ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ) αρ­νεί­ται τα τε­λευ­ταία χρό­νια να χο­ρη­γή­σει στους ερ­γα­ζό­με­νους τα ΜΑΠ και το γάλα που δι­καιού­νται.

Στους ΟΤΑ αυτοί που δι­καιού­νται ΜΑΠ δεν είναι όλοι οι ερ­γα­ζό­με­νοι. Είναι όσοι δου­λεύ­ουν στις χω­μα­τε­ρές και στην κα­θα­ριό­τη­τα, οι ερ­γα­ζό­με­νοι σε νε­κρο­τα­φεία, ύδρευ­ση, απο­χέ­τευ­ση, αφο­δευ­τή­ρια, άρ­δευ­ση, μη­χα­νο­λο­γι­κό, οδο­ποι­ία, ηλε­κτρο­φω­τι­σμό, συ­νερ­γεία συ­ντή­ρη­σης και στάθ­μευ­σης των απορ­ριμ­μα­το­φό­ρων, κή­πους, παι­δι­κές χαρές, παι­δι­κούς σταθ­μούς κ.α. Όχι προ­φα­νώς οι διοι­κη­τι­κοί υπάλ­λη­λοι. Τα ΜΑΠ είναι είδη έν­δυ­σης όπως που­λό­βερ μάλ­λι­να για το κρύο, γά­ντια, μπο­τά­κια, πα­πού­τσια, αντα­να­κλα­στι­κά γι­λέ­κα, κράνη κ.ά. και επί­σης είδη υγιει­νής όπως το σα­πού­νι και ένα λίτρο γάλα την ημέρα. Τέλος, ση­μα­ντι­κές είναι και οι προ­λη­πτι­κές ια­τρι­κές εξε­τά­σεις και τα εμ­βό­λια.

Μι­λώ­ντας με ερ­γα­ζό­με­νο στο δήμο μάς δή­λω­σε: «Ακόμη και τα γά­ντια δό­θη­καν μόνο ύστε­ρα από ατύ­χη­μα που είχε συ­νά­δελ­φος συμ­βα­σιού­χος στην κα­θα­ριό­τη­τα. Και με αυτό πί­στε­ψε ότι οι υπο­χρε­ώ­σεις της είχαν τε­λειώ­σει. Αγνό­η­σε δη­λα­δή όλες τις ανά­γκες του προ­σω­πι­κού αλλά και το γε­γο­νός ότι δου­λεύ­ου­με κάθε μέρα με μη­χα­νο­λο­γι­κό εξο­πλι­σμό πα­λιάς τε­χνο­λο­γί­ας και σπά­νια συ­ντη­ρη­μέ­νο. Συν­θή­κες δη­λα­δή που δεν μας πα­ρεί­χαν ασφά­λεια και η ζωή μας ήταν κα­θη­με­ρι­νά σε κίν­δυ­νο.

Ο ξε­κά­θα­ρος στό­χος της δη­μο­τι­κής αρχής, ακο­λου­θώ­ντας τις προ­στα­γές των μνη­μο­νί­ων που εφαρ­μό­ζει η κυ­βέρ­νη­ση, ήταν και είναι να “ξε­φορ­τω­θεί” ολό­κλη­ρες υπη­ρε­σί­ες, που μέσα από την απα­ξί­ωσ, δεν θα μπο­ρούν να προ­σφέ­ρουν ποιο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες στους δη­μό­τες. Απο­τέ­λε­σμα όλοι να δε­χθούν εύ­κο­λα το πέ­ρα­σμα αυτών των υπη­ρε­σιών στους ιδιώ­τες, χωρίς αντι­δρά­σεις.

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι στο Δήμο Ζω­γρά­φου αρ­νη­θή­κα­με αρ­χι­κά να πα­ρέ­χου­με ερ­γα­σία όσο δεν μας χο­ρη­γού­σε ο δήμος τα ΜΑΠ. Η αποχή αυτή κρά­τη­σε 7 μέρες, ως και την Πέμ­πτη 2 Φλε­βά­ρη, όταν και η δη­μο­τι­κή αρχή πιε­σμέ­νη από τον αγώνα μας απο­φά­σι­σε να δε­χθεί τα αι­τή­μα­τά μας. Βέ­βαια η άμεση ικα­νο­ποί­η­ση αφο­ρού­σε μόνο τους ερ­γα­ζό­με­νους στην κα­θα­ριό­τη­τα, που την Πα­ρα­σκευή 3 Φλε­βά­ρη ξε­κί­νη­σαν την απο­κο­μι­δή των σκου­πι­διών. Για όλους τους υπό­λοι­πους υπάρ­χει η δέ­σμευ­ση ότι τα ΜΑΠ θα χο­ρη­γη­θούν την Τρίτη 7 Φλε­βά­ρη.

Ο αγώ­νας μας έδει­ξε ότι όταν οι ερ­γα­ζό­με­νοι το απο­φα­σί­σου­με κα­νέ­νας δεν μπο­ρεί να παί­ξει με τη ζωή μας και τις ανά­γκες μας. Μπο­ρού­με να βά­ζου­με σε κί­νη­ση τα σω­μα­τεία ακόμη και όταν οι συ­σχε­τι­σμοί στα ΔΣ είναι αρ­νη­τι­κοί. Στο Δήμο Ζω­γρά­φου η πλειο­ψη­φία του ΔΣ είναι προ­σκεί­με­νη σε δη­μο­τι­κή αρχή και κυ­βέρ­νη­ση.

Αν η δή­μαρ­χος δεν δώσει τε­λι­κά τα ΜΑΠ σε όλους όσους τα δι­καιού­νται, χρειά­ζε­ται άμεση συ­νέ­χι­ση των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων και είναι βέ­βαιο ότι μπο­ρού­με αν αντι­με­τω­πί­σου­με τους ερ­γο­δό­τες μας συλ­λο­γι­κά και μα­χη­τι­κά, μπο­ρού­με να κερ­δί­ζου­με, μπο­ρού­με να ανα­τρέ­που­με τα δε­δο­μέ­να».

Το πρό­βλη­μα με τη χο­ρή­γη­ση των ΜΑΠ υπάρ­χει και σε άλ­λους δή­μους. Ό,τι κα­τά­φε­ραν οι ερ­γα­ζό­με­νοι στου Ζω­γρά­φου χρειά­ζε­ται να με­τα­δο­θεί και να γίνει αγώ­νας και στους υπό­λοι­πους.

πηγή: Rproject.gr

One thought on “Πετυχημένη κινητοποίηση στο Δήμο Ζωγράφου”

  1. ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΗΜΑΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ. ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑΤΕ ΤΟΝ ΔΗΘΕΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΝΩ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕ, ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑΤΕ ΑΝ ΠΗΓΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ??? ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑΤΕ ΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΗΤΑΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Η ΕΙΧΕ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ» ΣΤΙΣ ΟΡΟΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΝΑ ΛΕΙΠΟΥΝ ΚΑΜΙΑ 20 ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΑ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΤΑ ΠΕΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΠΟΤΕ. ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ..

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s