Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή τώρα!

Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μαζική προσέλευση η ημερίδα της Επιτροπής Αγώνα με θέμα: «Αθήνα πόλη εχθρική στα πάρκα και το πράσινο», σε αίθουσα στο Πάρκο ΚΑΠΑΨ, Λάκωνος 9.

Πα­ρου­σιά­στη­καν οι πα­ρα­κά­τω τρεις(3) ει­ση­γή­σεις από ισά­ριθ­μους ει­ση­γη­τές:

1. Αντώ­νης Μα­ού­νης (Αρ­χι­τέ­κτο­νας, Πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Αρ­χι­τε­κτό­νων – Τμήμα Ατ­τι­κής) με θέμα: «Ιστο­ρι­κή ανα­δρο­μή στην υφαρ­πα­γή του ελεύ­θε­ρου δη­μό­σιου χώρου».

2.Γε­ρά­σι­μος Σκλα­βού­νος (ΔΡ πο­λε­ο­δό­μος – χω­ρο­τά­κτης) με θέμα: «Διεκ­δι­κη­τι­κό κί­νη­μα για τους ελεύ­θε­ρους χώ­ρους. Οι αγώ­νες οι ήττες και οι νίκες».

3. Γιώρ­γος Βο­ζι­κά­κης (Μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της Επι­τρο­πής Αγώνα) με θέμα: «Ενη­μέ­ρω­ση για τις τε­λευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις σχε­τι­κά με το Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Πάρκο Γουδή».

 

Α. Ο Αντώ­νης Μα­ού­νης τό­νι­σε ότι η υφαρ­πα­γή του ελεύ­θε­ρου δη­μό­σιου χώρου έχει ταυ­τό­χρο­νη ιστο­ρία με το ελ­λη­νι­κό κρά­τος. Από τον Κα­πο­δί­στρια και τους Βαυα­ρούς έγινε κά­ποια προ­σπά­θεια δια­νο­μής, αλλά πολύ γρή­γο­ρα με­τα­τρά­πη­κε σε πο­λι­τι­κή προι­κο­δό­τη­ση σε διά­φο­ρους γη­γε­νείς, με πρό­σχη­μα την τι­μη­τι­κή αποκατά­σταση αγω­νι­στών του 21 και των απο­γό­νων τους. Από το 1871 έως τις αρχές του 20ου αιώνα, με την Αγρο­τι­κή Με­ταρ­ρύθ­μι­ση, προ­έ­κυ­ψε ο κα­τα­κερ­μα­τι­σμός και η μικρή αγρο­τι­κή ιδιο­κτη­σία ενταγ­μέ­νη στην κα­πι­τα­λι­στι­κή διάρ­θρω­ση της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας. Τότε έχου­με την πρώτη μα­ζι­κή υφαρ­πα­γή δη­μό­σιας γης,

Η δεύ­τε­ρη μα­ζι­κή υφαρ­πα­γή συ­νέ­βη σε άμεση συ­νάρ­τη­ση με την επί­λυ­ση του προ­βλή­μα­τος της απο­κα­τά­στα­σης των προ­σφύ­γων του 1922, απόρ­ροια και αυτή των τυ­χο­διω­κτι­σμών της αστι­κής τάξης.

Μα­ζι­κή υφαρ­πα­γή, με άν­θι­ση της αυ­το­τε­λώς αυ­θαί­ρε­της δό­μη­σης, υπήρ­ξε μετά το τέλος εμ­φύ­λιου πο­λέ­μου. Δίπλα σε αυτά, μετά το 1950, ομά­δες με ισχυ­ρή κοι­νω­νι­κή πρό­σβα­ση σε κέ­ντρα εξου­σί­ας προ­χω­ρούν σε υφαρ­πα­γή δα­σι­κών δη­μό­σιων γαιών, πα­ρα­λιών κλπ. με προ­βλη­μα­τι­κούς τί­τλους ιδιο­κτη­σί­ας.

Στα­θε­ρός άρ­πα­γας η Εκ­κλη­σία (400.000 στρέμ­μα­τα), χωρίς να υπο­λο­γί­ζο­νται οι ιδι­οκτησίες των πα­τριαρ­χεί­ων, της Εκ­κλη­σί­ας της Κρή­της και διά­φο­ρα κτί­σμα­τα, που βα­σί­ζο­νται όλα αυτά σε χρυ­σό­βου­λα και χο­τζέ­τια, χωρίς σαφή προσ­διο­ρι­σμό των ιδιο­κτη­σιών αλλά με άρτια νο­μι­κή στή­ρι­ξη.

Η έλ­λει­ψη του κτη­μα­το­λο­γί­ου, η δια­φθο­ρά, η ανοχή και η υπό­γεια συ­ναλ­λα­γή των κρα­τι­κών υπη­ρε­σιών σε κα­τα­πα­τή­σεις δα­σι­κών και δη­μό­σιων εκτά­σε­ων δημιούρ­γησαν μα­κρο­χρό­νιες αντι­δι­κί­ες των κα­τα­πα­τη­τών με το Δη­μό­σιο. Η πο­λι­τι­κή γης λει­τούργησε ως ερ­γα­λείο εκτό­νω­σης των λαϊ­κών αντι­δρά­σε­ων και κα­τευ­να­σμού των λαϊ­κών ανα­γκών, που προ­έ­κυ­πταν από την εσω­τε­ρι­κή με­τα­νά­στευ­ση.

Στη δε­κα­ε­τία του 90 ο δη­μό­σιος χώρος άρ­χι­σε να προ­σφέ­ρε­ται ως λεία, βορά σε με­γά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Αυτό έγινε κα­νό­νας την πε­ρί­ο­δο των μνημο­νίων. Με σειρά νο­μο­θε­τη­μά­των υπο­νο­μεύ­ε­ται ο σχε­δια­σμός της πο­λε­ο­δο­μι­κής ανά­πτυ­ξης σε αρ­μο­νία με την προ­στα­σία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, ενώ θε­σμο­θε­τού­νται ασύμ­βα­τες χρή­σεις στους ελεύ­θε­ρους χώ­ρους και στους χώ­ρους πρα­σί­νου. Χαρα­κτηριστική είναι η πε­ρί­πτω­ση του Ελ­λη­νι­κού, που πα­ρα­δό­θη­κε κυ­ριο­λε­κτι­κά σφουγ­γα­ρι­σμέ­νο από κάθε προη­γού­με­νη ιστο­ρία κλα­σι­κή και νε­ό­τε­ρη. Το ΤΑΪ­ΠΕΔ όρισε πρό­θυ­μους αρ­χι­τέ­κτο­νες και δι­κη­γό­ρους, για να υλο­ποι­ή­σουν αυτές τις κα­τευ­θύν­σεις, ενώ στα­θε­ρός πα­ρα­μέ­νει και ο τρό­πος υφαρ­πα­γής μέσα από τα ΣΔΙΤ. Τέ­τοια εται­ρεία έφτια­ξε και το ΥΠΕΘΑ για την αξιο­ποί­η­ση της πε­ριου­σί­ας του. Από αυτό δια­φαί­νε­ται ότι ο αγώ­νας για τη λύση του ιδιο­κτη­σια­κού, στη πε­ρί­πτω­ση του Μη­τρο­πο­λι­τι­κού Πάρ­κου Γουδή, προ­οιω­νί­ζε­ται μα­κρύς και ο ν.732/1977 δεν πρό­κει­ται να εφαρ­μο­στεί παρά μόνο με με­γά­λης κλί­μα­κας σύ­γκρου­ση.

Β. Από την πλευ­ρά του ο Γε­ρά­σι­μος Σκλα­βού­νος ανα­φέρ­θη­κε κυ­ρί­ως στην ανά­γκη δια­τή­ρη­σης της ιστο­ρι­κής μνή­μης για το κί­νη­μα της προ­στα­σί­ας του πε­ρι­βάλ­λο­ντος και των ελεύ­θε­ρων χώρων και επι­κε­ντρώ­θη­κε στη δράση της Συ­ντο­νι­στι­κής Επιτρο­πής Συλ­λό­γων και Κι­νή­σε­ων για την Προ­στα­σία των Ελεύ­θε­ρων Χώρων, που συγκρο­τήθηκε το 1996 αλλά και στη δράση της Πρω­το­βου­λί­ας Πο­λι­τών κατά της διε­ξα­γω­γής των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων του 2004. Τα δύο αυτά θέ­μα­τα ήταν άρ­ρη­κτα συν­δε­δε­μέ­να εκεί­νη την κρί­σι­μη ιστο­ρι­κή πε­ρί­ο­δο. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων, τόσο στους ελεύ­θε­ρους χώ­ρους – πε­ρι­βάλ­λον, όσο και στη δια­φθο­ρά, τον εκ­μαυ­λι­σμό συ­νει­δή­σε­ων και το δη­μό­σιο χρέος τα ζούμε οδυ­νη­ρά όλοι μας.

Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στις επι­τυ­χί­ες των κι­νη­μά­των πο­λι­τών ( απο­τρο­πή της κατα­σκευής του γη­πέ­δου του ΠΑΟ στο Γουδή και στο Βο­τα­νι­κό, κτι­ρί­ου της ΔΕΗ σε χώρο δίπλα στο Γη­ρο­κο­μείο Αθη­νών, Μου­σεί­ου Μο­ντέρ­νας Τέ­χνης στο άλσος Ρη­γίλ­λης και Ρι­ζά­ρη, απο­τρο­πή κλει­σί­μα­τος και επι­βο­λής ει­σι­τη­ρί­ου στο λόφο Φι­λο­πάπ­που- Πνύ­κας, δη­μιουρ­γία πάρ­κων στο χώρο του ΚΑΠΑΨ, στην Κύ­πρου και Πα­τη­σί­ων, στη Ναυα­ρί­νου κά). Υπήρ­ξαν βέ­βαια και ήττες δε­δο­μέ­νου του συ­ντρι­πτι­κού συσχετι­σμού δυ­νά­με­ων. Το κί­νη­μα των πο­λι­τών βρέ­θη­κε απέ­να­ντι σε μια αδί­στα­κτη μιντι­ακή οι­κο­νο­μι­κή εφο­πλι­στι­κή ολι­γαρ­χία και το πο­λι­τι­κό προ­σω­πι­κό, που την υπη­ρετεί, εκ­με­ταλ­λευό­με­νοι « εν αγα­στή σύ­μπνοια» κυ­ρί­ως τον απα­τη­λό μύθο των Ολυ­μπια­κών αγώ­νων, που απο­δεί­χτη­κε βρόγ­χος για το λαό και τη χώρα.

Γ. Ο Γιώρ­γος Βο­ζι­κά­κης ανα­φέρ­θη­κε στη συ­γκέ­ντρω­ση της Επι­τρο­πής Αγώνα στις 13 Απρι­λί­ου στο Πάρκο Χω­ρο­φυ­λα­κής και στη συ­νά­ντη­ση της Επι­τρο­πής Αγώνα με τον Υπουρ­γό Πε­ρι­βάλ­λο­ντος ο οποί­ος εξέ­φρα­σε τη βού­λη­ση και δε­σμεύ­τη­κε ότι οι υπη­ρεσίες του υπουρ­γεί­ου θα λει­τουρ­γή­σουν συ­ντο­νι­σμέ­να προ­κει­μέ­νου να αντιμετω­πιστούν απο­τε­λε­σμα­τι­κά τα εκ­κρε­μή ζη­τή­μα­τα. Στο με­τα­ξύ με­σο­λά­βη­σε ο ανασχη­ματισμός, ο Υπουρ­γός κος Σκουρ­λέ­της έφυγε από το ΥΠΕΝ και προς το παρόν τί­πο­τα συ­γκε­κρι­μέ­νο δεν υπάρ­χει παρά μόνο: ότι οι συ­νεν­νο­ή­σεις ανά­με­σα σε εκπροσώ­πους του ΥΠΕΝ και του Υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας, οι οποί­ες όμως προ­χω­ρούν με πολύ αργό ρυθμό.

Ανα­φέρ­θη­κε ακόμη, και τη θε­ώ­ρη­σε θε­τι­κή εξέ­λι­ξη, στην εκ­πό­νη­ση Στρα­τη­γι­κής Με­λέ­της Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών Επι­πτώ­σε­ων για να μην ακυ­ρω­θεί το Π.Δ187/Δ11. Συ­μπλήρωσε, όμως, ότι στο­χεύ­ου­με στην άρση των αντι­νο­μιών του Π.Δ και στην απο­μάκρυνση των ετε­ρό­κλη­των και οχλη­ρών λει­τουρ­γιών, που αναι­ρούν την έν­νοια του Μη­τρο­πο­λι­τι­κού Πάρ­κου. Επε­σή­μα­νε δε ότι η έκ­δο­ση νέου Προ­ε­δρι­κού Διατάγμα­τος είναι πα­ρα­πά­νω από πι­θα­νή, το οποίο θα εναρ­μο­νί­ζε­ται με το 4277/2014 (Νέο Ρυθ­μι­στι­κό της Αθή­νας) και λαμ­βά­νο­ντας υπόψη τις πο­λυ­ποί­κι­λες πιέ­σεις, χρειάζε­ται έντο­νη προ­σο­χή από τις δυ­νά­μεις που αγω­νί­ζο­νται για την προ­στα­σία του Υμητ­τού. Είναι γνω­στό, ακόμη, ότι η ΕΤΑΔ από καιρό έχει ζη­τή­σει την «αξιο­ποί­η­ση» του χώρου που απο­κτή­θη­κε από τα Ολυ­μπια­κά Ακί­νη­τα, σε κα­τεύ­θυν­ση τε­λεί­ως αντί­θετη με το αί­τη­μα της δη­μιουρ­γί­ας του Μη­τρο­πο­λι­τι­κού Πάρ­κου Γουδή. Η νομιμό­τητα αυτής της πα­ρα­χώ­ρη­σης ελέγ­χε­ται και έγινε αυτό, διότι ο Δήμος Αθη­ναί­ων δε διεκ­δί­κη­σε την ολο­κλή­ρω­ση της πα­ρα­χώ­ρη­σης των εκτά­σε­ων που προ­βλέ­πει ο ν.732/77, όπως δεν προ­έ­βη σε κά­ποια ενέρ­γεια για απο­κα­τά­στα­ση της νο­μι­μό­τη­τας μετά την υπ΄αρ. 1970/2012 από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας (ΣτΕ) που έκρι­νε αυ­θαί­ρε­το το Μπά­ντμι­ντον, παρά τις οχλή­σεις της Επι­τρο­πής Αγώνα. Σχε­τι­κά με το Δήμο Αθη­ναί­ων απα­ρίθ­μη­σε τις προ­σπά­θειες της Επι­τρο­πής μας για τον ορι­σμό της Δια­πα­ρα­τα­ξια­κής Επι­τρο­πής στο Δήμο Αθη­ναί­ων, η οποία κα­τέ­λη­ξε σε προ­τά­σεις που ψη­φί­στη­καν ομό­φω­να από το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο αλλά δυ­στυ­χώς ούτε η ομάδα ερ­γα­σί­ας που προ­έ­βλε­πε η 15η πρό­τα­ση δεν έχει συ­στα­θεί.

Κα­τέ­λη­ξε λέ­γο­ντας ότι ο αγώ­νας για το Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Πάρκο Γουδή είναι ένα αγώ­νας για το μέλ­λον, που πρέ­πει να δοθεί τώρα, δια­φο­ρε­τι­κά τε­τε­λε­σμέ­να γε­γο­νό­τα θα κα­τα­στρέ­ψουν όποια ευ­και­ρία έχου­με ακόμη για ένα κα­λύ­τε­ρο πε­ρι­βάλ­λον στην πόλη μας. Είναι σί­γου­ρο, όμως, ότι χωρίς μα­ζι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις δεν πρό­κει­ται να λυθεί τί­πο­τα.

Τέλος πα­ρου­σί­α­σε τα αι­τή­μα­τα της Επι­τρο­πής Αγώνα, που είναι τα εξής:

Να εν­σω­μα­τω­θούν οι θέ­σεις της Επι­τρο­πής Αγώνα σε οποια­δή­πο­τε προ­σαρ­μο­γή του Π.Δ 187/Δ/11.

Να εφαρ­μο­στεί επι­τέ­λους η από­φα­ση του ΣτΕ 1970/2012, με την οποία κη­ρύ­χθη­κε αυ­θαί­ρε­τη η μό­νι­μη εγκα­τά­στα­ση του Μπά­ντμι­ντον.

Να ολο­κλη­ρω­θεί η θε­σμο­θέ­τη­ση του Μη­τρο­πο­λι­τι­κού Πάρ­κου Γουδή με εν­σω­μά­τω­ση των θέ­σε­ων της Επι­τρο­πής Αγώνα.

Να απο­μα­κρυν­θεί κάθε ετε­ρό­κλη­τη και ασύμ­βα­τη λει­τουρ­γία από το χώρο του Πάρ­κου (π.χ. ΕΠΟ) και να κλεί­σουν οι πα­ρά­νο­μοι δρό­μοι.

Να επι­λυ­θεί το ιδιο­κτη­σια­κό, με άμεση πα­ρα­χώ­ρη­ση στους Δή­μους Αθη­ναί­ων και Ζω­γρά­φου των εκτά­σε­ων που προ­βλέ­πει ο ν.732/1977.

Να συ­γκρο­τη­θεί δη­μό­σιος φο­ρέ­ας που θα ανα­λά­βει τη δια­χεί­ρι­ση του Πάρ­κου.

Να τη­ρη­θούν οι δε­σμεύ­σεις του Υπουρ­γεί­ου Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, που δό­θη­καν στην Επι­τρο­πή μας στις 13-4-2016 και δη­μο­σιεύ­τη­καν στον τύπο εκεί­νες τις μέρες.

Στη συ­νέ­χεια πήρε το λόγο η εκ­πρό­σω­πος του ΥΠΕΝ Κα Ιου­λία Δρού­γα και ανακοί­νωσε ότι η αρ­μό­δια Διεύ­θυν­ση Μη­τρο­πο­λι­τι­κού Σχε­δια­σμού του ΥΠΕΝ σχε­διά­ζει νέο Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα για τον Υμητ­τό, σε εναρ­μό­νι­ση με τη με­λέ­τη πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών επι­πτώ­σε­ων και για αυτό ζη­τή­θη­κε ανα­βο­λή της σχε­τι­κής συ­ζή­τη­σης ενώ­πιον του ΣτΕ, η οποία τε­λι­κά θα γίνει στις 10 Μαρ­τί­ου 2017.

Η Γραμ­μα­τεία της Επι­τρο­πής

Βα­φεί­δη Νανά

Βο­ζι­κά­κης Γιώρ­γος

Ζω­ί­δης Μι­χά­λης

Ντα­ου­ντά­κης Φώτης

Πα­να­γού­λα Αλε­ξάν­δρα

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s