Πετυχημένη Ημερίδα για το Πάρκο Γουδή

parkogoydh2

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 με επιτυχία η ημερίδα της Επιτροπής Αγώνα με θέμα: «Η κλιματική αλλαγή και η σημασία του αστικού και περιαστικού πρασί¬νου», με ομιλητές τους: Ελένη Πορτάλιου π. Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, ενεργή στα κινήματα για την πόλη και το περιβάλλον και Δημήτρη Μαυράκο Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ, μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Στην ει­σή­γη­σή της, που συ­νο­δευό­ταν από προ­βο­λή σλάιτς, η Ελένη Πορ­τά­λιου τό­νι­σε τα δο­μι­κά συ­στη­μι­κά προ­βλή­μα­τα του κα­πι­τα­λι­στι­κού τρό­που ανά­πτυ­ξης, τα οποία υπονο­μεύουν τη βιω­σι­μό­τη­τα των οι­κο­συ­στη­μά­των, με την κυ­ριαρ­χία των ορυ­κτών καυ­σί­μων, τη βύ­θι­ση στη φτώ­χεια εκα­τομ­μυ­ρί­ων αν­θρώ­πων στις χώρες του Τρί­του Κό­σμου, την αρ­πα­γή καλ­λιερ­γή­σι­μων εκτά­σε­ων από τις πο­λυ­ε­θνι­κές για πα­ρα­γω­γή βιο­καυ­σί­μων, την άναρ­χη επέ­κτα­ση των με­γα­λου­πό­λε­ων, οι οποί­ες διο­γκώ­νο­νται συ­νε­χώς από την ανα­γκα­στι­κή με­τακίνηση κα­τε­στραμ­μέ­νων αγρο­τι­κών πλη­θυ­σμών­τσι­με­ντο­ποιώ­ντας όλο και περισσότε­ρους ελεύ­θε­ρους χώ­ρους και χώ­ρους πρα­σί­νου. Τό­νι­σε όμως και το μή­νυ­μα ελ­πί­δας, που στέλ­νουν οι πο­λύ­μορ­φες κι­νη­το­ποι­ή­σεις των λαών παρά την άγρια κα­τα­στο­λή.

Στη χώρα μας και ει­δι­κό­τε­ρα στο Λε­κα­νο­πέ­διο Ατ­τι­κής, το λε­η­λα­τη­μέ­νο ήδη από την αυ­θαίρετη δό­μη­ση, τα προ­βλε­πό­με­να τρία Μη­τρο­πο­λι­τι­κά Πάρκα: Γουδή, Ελαιώ­νας, Ελ­λη­νι­κό κιν­δυ­νεύ­ουν άμεσα. Το Ελ­λη­νι­κό έχει μπει σε δια­δι­κα­σία εκ­ποί­η­σης, ενώ και σε άλλες πε­ριοχές κα­τα­στρέ­φο­νται μο­να­δι­κοί βιό­το­ποι είτε με ρυ­πο­γό­νες δρα­στη­ριό­τη­τες (π.χ. Σκου­ριές Χαλ­κι­δι­κής) είτε  με ανε­ξέ­λεγ­κτη χω­ρο­θέ­τη­ση και αυτών ακόμη των εναλ­λα­κτι­κών πηγών ενέρ­γειας (π.χ. ανε­μο­γεν­νή­τριες σε ευαί­σθη­τα οι­κο­συ­στή­μα­τα).

Ο Δη­μή­τρης Μαυ­ρά­κος πα­ρου­σί­α­σε ένα ανα­λυ­τι­κό χρο­νι­κό με δια­φά­νειες και σχεδιαγράμ­ματα, όπου ανα­λύ­θη­καν οι διά­φο­ρες φά­σεις οριο­θέ­τη­σης και προσ­διο­ρι­σμού του χώρου Γουδή ως Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Πάρκο Γουδή. Έκανε,ακόμη, εκτε­νή ανα­φο­ρά στα σο­βα­ρά προ­βλήματα των ετε­ρό­κλη­των­και ασύμ­βα­των χρή­σε­ων, που υπο­νο­μεύ­ουν την ίδια την υπό­σταση του Πάρ­κου (Μπά­ντμι­ντον, ΕΠΟ, πα­ρά­νο­μοι δρό­μοι, ανε­ξέ­λεγ­κτη στάθ­μευ­ση­και το τε­λευ­ταίο «κα­τόρ­θω­μα» η εγκα­τά­στα­ση του σκο­πευ­τι­κού συλ­λό­γου «ΑΘΛΟΣ») που εμποδί­ζουν την εφαρ­μο­γή και αυτού ακόμη του ΠΔ187/Δ/2011. Ανα­φέρ­θη­κε στο τέλμα που έχει πε­ρι­πέ­σει η κα­τάρ­τι­ση του Σχε­δί­ου Γε­νι­κής Διά­τα­ξης και στη μη εφαρ­μο­γή της υπ΄αρ. 1970/2012 από­φα­σης του ΣτΕ, με την οποία κη­ρύ­χθη­κε αυ­θαί­ρε­τη η μό­νι­μη εγκα­τά­στα­ση του Μπά­ντμι­ντον.

Τόσο ο Δη­μή­τρης Μαυ­ρά­κος, όσο και άλλοι ομι­λη­τές τό­νι­σαν ότι το Υπουρ­γείο Πε­ρι­βάλ­λο­ντος και η Πε­ρι­φέ­ρειας Ατ­τι­κής,μέχρι τώρα, δεν έχουν δρο­μο­λο­γή­σει λύ­σεις για το Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Πάρκο Γουδή, αλλά και ότι ο Δήμος Αθη­ναί­ων αδια­φο­ρεί και δεν υλο­ποιεί τις δικές του απο­φά­σεις (522/14 και 686/15).

Επι­βε­βαιώ­θη­κε ακόμα μία φορά η απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα της Επι­τρο­πής Αγώνα να αγω­νι­στεί με όλους τους τρό­πους, χωρίς να λυ­πη­θεί κόπο και χρόνο, για να γίνει το Πάρκο Γουδή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ανάσα και πνεύ­μο­νας ζωής για το λαό της Αθή­νας αλλά και του Λεκανο­πεδίου Ατ­τι­κής.

Στην ημε­ρί­δα πα­ρα­βρέ­θη­καν και χαι­ρέ­τι­σαν εκ­πρό­σω­ποι κοι­νω­νι­κών φο­ρέ­ων, περιβαλλο­ντικών κι­νή­σε­ων και δη­μο­τι­κών πα­ρα­τά­ξε­ων.

πηγή: Rproject.gr

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s